быти

быти
БЫТИ (>50000), ѤСМЬ, ѤСТЬ (в соч. с отрицанием неНѢСМЬ, НѢСТЬ); 3 л. мн. ч. СОУТЬ; 3 л. ед. ч. имперфекта БѦШЕ; 3 л. ед. ч. аориста БЫ и БѢ гл. I. Как самостоятельный гл.
1.Существовать; иметься:

дъва разбо˫а ѥсте. ѥдинъ иже съвлачить съ оубогааго. дроугыи же иже не одежеть оубогааго. Изб 1076, 94; и ѥсть могыла ѥго [Святополка] и до сего д҃не СкБГ XII, 16а; и въ д҃ха ст҃ааго гл҃юща˫а же бѣ ѥгда не бѣ и прѣжде быти˫а не бѣ. и ˫ако отъ небыти˫а бысть. (ᾗν... οὐκ ᾗν... οὐκ ᾗν... ἐγένετο) КЕ XII, 112б; и ˫ако ѥсть и дроугыи поуть многажды свершеныхъ мл(с)твець. ПНЧ 1296, 76 об.; двѣ бо напасти ѥста. ѥдина ѡ(т) насъ. а дроуга˫а попоущениѥмь б҃иѥмь (εἰσίν) Там же, 140; в Ѥлинѣхъ соущи оучениѥ и блѩдьство злаго бѣса вина ѥсть ГА XIIIXIV, 53г; ѥще же у Ѥвреи соуще книгы гл҃ть, мнози б҃зи соуть. (εἶναι) Там же, 153в; камень ѥтеръ ѥсть, магнить гл҃мыи (ἐστι) Там же, 247г; есть притъча в Руси. и до сего д҃не погибоша аки Ѡбрѣ. ЛЛ 1377, 4 об.; и почаша сами в собѣ володѣти. и не бѣ в нихъ пр(а)вды. Там же, 7 (862); оустремишасѩ на бои. не вѣдуще гл҃емаго. ˫ако нѣ(с) му||жьства. ни е(с) думы противу Б҃ви. Там же, 133 об. — 134 (1185); А се покони вирнии были по ˫арославѣ. РПрМус сп. XIV, 4 об.; Оуставъ бывъшии преже насъ въ роуси УСвят 1137 сп. сер. XIV, 630а; то бо въ бытьи. не суща чл҃вка створи. [бог] ЗС XIV, 30 об.; ѥсть бѡ различиѥ чадъ б҃иихъ. вѣка сегѡ. МПр XIV, 66; Обычаи ѥсть оубо ре(ч) несмысленымъ. суща презрѣти ˫ако не сущ(а)˫а. не сущихъ же ˫ако сущихъ держатисѩ и приимати. не вкусивъ оубо сущихъ сладости. не можеть сущи(х) навыкнути ѥства. (τῶν ὄντων... τῶν μὴ ὄντων) ЖВИ XIVXV, 7а; паче всѣхъ ˫азы(к) сущи(х) на земли Там же, 103б; ѥгда бо травѣ и садовию повелѣ [бог] быти Пал 1406, 20б; ѥсть же всѣхъ лѣ(т) ѡ(т) первозданаго адама до раздѣлени˫а ˫азыкъ ʺв҃• и •ѱ҃• и •о҃• и •л҃• лѣтъ. Там же, 58в; в коѥмьждо бо ѥсть родѣ жречьство. Там же, 106г; кнѩжение и миръ не можеть. безъ грѣха быти. ЛИ ок. 1425, 189 об. (1168); законъ же бѩше в Лѩхо(х) таков челѩди нѣ имати ни бити Там же, 293 об. (1281);

||=о времени (года, суток):

нощи же соущи тѣмь же и се видѣ свѣтъ надъ манастырьмь. ЖФП XII, 39г; нощи же сущи повелѣ слугамъ принести свѣщю. и вземь книгы нача чисти. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 20б;

||=иметься, быть в наличии (противоп. отсутствовать):

милость бо и гнѣвъ оу него [бога] ѥсть. Изб 1076, 134 об.; влас˫аници соущи на неи. ЖФП XII, 43а; бѩхоу бо пьси мнози оу него и за˫ачии. и овьчии. ЧудН XII, 70г; А ѥже чл(в)къ покаѥть(с) а боудоуть оу него грѣси мнози. КН 1280, 537 об.; и аще движимое имѣнье е(с)т. [у умершего] и печѩти на не наложить. (καϑεστήκοι) КР 1284, 285г; и сѣма не имате сѣ˫ати, и винограда не боудеть оу ва(с) (οὐκ ἔσται) ГА XIIIXIV, 145в; мы же съвѣщаньемь все написахомъ. на двою харатью. и едина харать˫а есть оу ц(с)ртва нашего ЛЛ 1377, 13 об. (945); и ста зимовати в Бѣлобережьи. и не бѣ оу ни(х) брашна оуже. Там же, 23 (971); а наложьниць бѣ оу него •т҃• Вышегородѣ. а •т҃• в Болгаре(х). а •с҃• на Берестовѣ. Там же, 25 об. (980); не будет ли тать. то по следу женуть аже будеть слѣдъ к селу РПрМус сп. XIV, 14 об.; и ѥсть оу мене камень драгии. (ὑπάρχει) ЖВИ XIVXV, 20г; и бѩше на немъ ѡдежа никако˫а же. СбПаис XIV/XV, 159 об.; и бѣша оу фенавы дѣти. а оу аньны не бѣ. Пал 1406, 185а; и ѡного бесоурменина ˫аша. оу негоже бѩшеть живыи ѡг҃нь ЛИ ок. 1425, 222 об. (1184); изнемогахоу [горожане] жажею водною. не бѣ бо воды в нi(х). Там же, 251 (1219); и воиидоша [в др. сп. въидоша] в море. бѣ бо лодеи тысѩща. Там же, 252 (1224); ѡномоу же рекшоу. Батыева грамота оу мене есть. Там же, 277 об. (1255);

||=обитать, жить:

лоукиѩнъ нѣкто... иже въ времена костѩнтина ц(с)рѩ бывъ. (γενόμενος) КР 1284, 364б; помилоуи г҃и... гра(д) сь и всѩ соуща˫а люди в немь ФПМол XI сп. 1296, 275 об.; рѣкоу же гл҃ють неоудобь пребрести, зане звѣрь ѥсть в неи, гл҃емыи зоуботомитель. (εἶναι) ГА XIIIXIV, 31в; и приде на реку в не(и) же бѣ множьство коркодилъ. Пр 1383, 57а; Сидоръ х҃въ м(ч)нкъ бѣ въ цр(с)тво деки˫а. Там же, 69а; безъ ˫азыка ли оумреть. [мать] то оу кого будеть на дворѣ была. и кто ю кормилъ то тому взѩти [долю имущества] РПрМус сп. XIV, 19; и бѣ въ гра(д) томь мужь нищь но мудр(ъ). ЗЦ к. XIV, 57в; землѩ же рассѣдающисѩ въздаеть оумерши(х) телеса иже нѣкогда бывши(х) чл(в)къ. (γενομένων) ЖВИ XIVXV, 96а; два мужа бѣста въ ѥдиномь градѣ. и ѥдинъ б҃атъ... а другыи оубогъ. Пал 1406, 191в; и легци ногама ˫ак(о) серны на горахъ суще. Там же, 202г;

прич. в роли с.:

ѡ(т) того наоучаѥмъсѩ, ˫акоже ѥсть, съставно не бл҃жiти поистинѣ чл҃вкъ преже оумертви˫а ѥго безвѣстьныхъ ради бывшихъ и скончавшимъ. (διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ἐκβάσεως!) ГА XIIIXIV, 97а.

2. Находиться, присутствовать где-л.:

Съмьрть и гонениѥ. и напасть. и вьсѩ видима˫а зъла˫а. прѣдъ очима тi да боудоуть по вьсѩ дьни и чѩсы. Изб 1076, 27; повелѣ ѡ(т)копати пьрьсть соущюю надъ гръбъмь ст҃ою. СкБГ XII, 19б; и се видѣ цр҃квь оу ѡблака соущɤ. ЖФП XII, 47в; а тоу былъ при докончаньи грамоты сее. любрахтъ посолъ ѡтъ мастера. Гр 1284 (1, смол.); А тоу были на соуде со мною бо˫аре мои. Гр 1284 (2, смол.); и близъ соущемоу поути людьскомоу. ПрЛ XIII, 40в; костi иже бѣ подъ главою старча. Там же, 92г; да оуморѩть младеньца соуща˫а въ чьревѣ. КР 1284, 176б; камень сы подъ ногама ѥ˫а ПрЛ XIII, 33а; кн҃зю вели(к)моу тогда не боудоущю в новѣгоро(д). ЛН XIIIXIV, 153 (1300); раздѣливъ же огнь и водоу. ˫акоже свѣтъ и тмоу... и ѥсть вода выше тверди и ѡгнь подъ твердью (ἔστιν) ГА XIIIXIV, 183б; Такоже братъ нашь Сидоръ былъ въ Стоколмѣ посольствомъ Гр 1373 (3, новг.); в цр҃кви ст҃го Ильи. ||=˫аже есть надъ ручаемъ. ЛЛ 1377, 1414 об. (945); створи [бог] твердь. ˫аже есть посреди воды. Там же, 28 об. (986); и посѣдѣвъ Дв҃дъ мало ре(ч) кде е(с) бра(т). ѡни же рѣша ѥму стоить на сѣне(х). Там же, 87 об. (1097); и бывши(м) имъ оу Ѡлговы могылы. Там же, 104 об. (1146); двери цр҃квьны˫а прекрасны... суща˫а на полуд҃ньнои странѣ. Там же, 158 об. (1231); источни(к) бѣ на мѣстѣ томь. горку имѣ˫а воду. Пр 1383, 15г; многы же суще въ оузахъ и въ погребѣхъ свободиста ЧтБГ к. XI сп. XIV, 40б; азъ же далече сы тѣломь с вами же. дх҃мь ˫ако ту сы. МПр XIV, 59 об.; и по||гребение его при корени древа ѥсть сего. СбТр к. XIV, 159159 об.; Не соущихъ пре(д) тобою дроугъ воспоминаи предъ соущими (ἀπόντων... πρὸς τοὺς παρόντας) Пч к. XIV, 21; въ волнахъ ли еси житискыхъ въ бури ли морьстѣи бѣду приемлеши. ЗЦ к. XIV, 10а; а новгородци вси бѩху за острогомъ МинПр XIVXV, 4; в купѣли воднѣи сущии в саду ѥго. (οὖσαν) ЖВИ XIVXV, 74а; вси сущии. окр(с)тъ ѥго принесуть дары. Пал 1406, 198г; и призва старѣишину конюхомъ ркѩ. кд(е) есть конь мои ЛИ ок. 1425, 15 об. (912); а дворъ кьнѩжь бѩше в городѣ идеже есть нынѣ двор(ъ) Воротиславль и Чюдинь. а перевѣсище бѣ внѣ города Там же, 22 (945); а поидемъ к Любчю. идеже и(х) есть всѩ жизнь. Там же, 132 (1148); и Изѩслава ти(с) не ѡ(т)лучити. но на вси(х) мѣстѣ(х). с ни(м) быти. Там же, 163 (1152); Игорь же бѩшеть. в то времѩ на конѣ. Там же, 224 (1185); и быша на свадбѣ. кн҃зи мнози Там же, 229 (1187); бѣ бо с нимъ былъ на воинѣ. Там же, 280 (1257);

||=при подлежащем, выраженном отвл. с.:

наша же власть ѥсть на нихъ ГА XIIIXIV, 53в; ѥгда боудѩше д҃хъ злыи на Саоулѣ Там же, 81а; и на он(о)мь почиваше д҃хъ ст҃ы измлада. тако ж(е) и на семь бл҃гдть бѣ б҃и˫а. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 10а; бл҃жнъ в нем же ѥсть истина. МПр XIV, 37 об.; трепетъ вашь рече [бог] и страхъ да будеть на звѣ||рехъ (ὁ φόβος ἔσται) ПНЧ XIV, 158вг; и д҃хъ гнѣвныи бѣ во мнѣ Пал 1406, 115б;

||=пребывать в каком-л. состоянии:

с҃на своѥго въ такои оукоризнѣ соуща. ЖФП XII, 29в; б҃жствьныи же оуноша ||=въ скърби велицѣ бысть. Там же, 2930; донде же ѥста въ плъти. Там же, 41г; и б˫аше сънъ ѥго въ мънозѣ мысли и въ печали крѣпъцѣ СкБГ XII, 11а; Аште которыи по(п). ли диако(н). отъ еп(с)па боудеть въ отълоучении. (γένηται) КЕ XII, 15б; А ѥже чл(в)къ боудеть. въ ѡпитемьи. КН 1280, 538а; Въ блудѣ бывъ ст҃ль. или въ клѩтвѣ. или в татьбѣ. да iзвержеть(с). КР 1284, 40а; в послѣднемь издыханиi бывъ. Там же, 57в; •е҃• лѣ(т) быти в з(а)||прѣщении. Там же, 65вг; ѡ соущихъ в пока˫аниi. мл҃тву створитi. Там же, 81а; Жены соуще въ течениѥ кръве. въ бж(с)твноую цр҃квь да не внидоуть. Там же, 199в; мнѣ бо рече въ ѡшествии сущу. Там же, 336б; почти оного в недостаточьствѣ соущаго. (ἐν ἐνδείᾳ ὄντα) ПНЧ 1296, 60 об.; иже въ изъобилии сыи. (ἐν ἀφϑονίᾳ ὤν) Там же, 61; нищимъ даѩше въ тѣснотѣ соущимъ (στενοχωροῦ μένοις) Там же, 84; и въ подвизѣ бы(с). [святой] (ἐν ἀγωνίᾳ γέγονε) Там же, 97; ˫ако же оучащемоу велить быти въ оучении. (εἶναι ἐν τῇ διδασκαλίᾳ) Там же, 143; ѥгда бѣхъ въ разбои. и неподобьна˫а дѣла творѩ. ПрЛ XIII, 5б; а домашь твердиславичь. и кербетъ быша в розгонѣ. i оусрѣтоша ˫а нѣмци ЛН XIIIXIV, 129 (1242); и мы мнѩхомъ ѥго соуща въ болѣзни и въ ранѣ и въ злѣ. (εἶναι) ГА XIIIXIV, 206в; не боудѣши съ многыми въ злобѣ Там же, 216б; бывши въ мнишьскомь чину •и҃і҃• д҃нии. ЛЛ 1377, 143 (1206); в вѣчнѣи муцѣ былъ Там же, 150 (1217); бл҃жныи же воскочи въ оторопѣ бывъ ЧтБГ к. XI сп. XIV, 21б; и весь родъ ѥ˫а въ соромѣ будеть велицѣ. СбУв XIV, 72; всѩкъ иже бѣаше в недузѣ. СбЧуд XIV, 116б; в зависти бу(д)ть. МПр XIV, 27 об.; брать˫а не мѩсти. но быти въ безмолъвии (εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ) ПНЧ XIV, 35г; и во оубожьствѣ быти. (ἐν πενίᾳ... εἶναι) Там же, 91б; аще ли въ мнозѣ(х) есть трудѣ(х). и видить кого во вьсѩкомь грѣсѣ и в небреженьи суща. (ἐν... ἀμελείᾳ ὄντα) Там же, 105в; мнѩще быти в похваленемь измѣрении. Там же, 165б; и въ напасти бо соуще чюжими напастьми оутѣшаемъсѩ. Пч к. XIV, 59; въ дерзновеньи быти (εἶναι) Там же, 85 об.; аще в л(ѣ)ности бысте. ЗЦ к. XIV, 115г; Не пакости моужю въ бѣдѣ соущю. Мен к. XIV, 185 об.; В таковѣм же сущ(и) ц(с)реви соблазнѣ. и лютѣи прельсти. (ὄντος) ЖВИ XIVXV, 10б; во все(м) беспечальи сущю ему. (τυγχάνοντος) Там же, 56б; понеже ср(д)це и д҃ша в печали ѥста. Пал 1406, 46в; и в растлѣнии будуть предъ г(с)мь Там же, 116б; и предасть вы иноплеменьникомъ. и ѥсте в работѣ на земли чюжеи. Там же, 127б; Чл҃вкъ въ ч(с)ти сы Там же, 201б; Всеволодъ же еще сы в животѣ. своемъ ЛИ ок. 1425, 118 об. (1146); въ бидѣ не могоу быти. Там же, 143 об. (1150); се оуже въ старости есмь. Там же, 169 (1154); попъ же Василѣи в велицѣ изоумѣньи бывъ. Там же, 220 (1182); и ѡкроужи [Батый] гра(д)... и бы(с) гра(д) во обьдержаньи велицѣ. Там же, 265 (1240); Ростислав же показа правдоу свою. ˫ако не есть во свѣтѣ. с Михаиломъ. Там же, 266 (1240); в радости бывши велицѣ. Там же, 277 (1255); и Воишелкъ же нача кнѩжiти. в Новѣгород(ч)ѣ. в поганьствѣ боуда. Там же, 286 (1262); и кр(с)тисѩ тоу в Новѣгородьцѣ и нача быти во крѣсть˫аньствѣ. Там же; и начаста быти во величѣ любви. Там же, 290 об. (1276); тогда же бѩхоу вси кнѩзи в неволѣ Татарьскои. Там же, 296 (1283).

3. Произойти, совершиться, состояться; исполниться, осуществиться; случиться:

гл҃и къ б҃ɤ да боудеть волѩ тво˫а. Изб 1076, 50 об.; а ламѣхъ вѣдыи казнь бывъшюю на прародить||ли своѥмь оубииство створи Парем 1271, 260260 об.; по семь же и ст҃ыи сборъ бы(с) въ анкюрѣ. КР 1284, 59г; бл҃годарю тѩ. [господа] всѣхъ ради бывшихъ на мнѣ бл҃годѣ˫ании твоихъ. СбЯр XIII, 41 об.; i ˫ако състоупишасѩ. бы(с) страшно побоище. ЛН XIIIXIV, 144 об. (1268); посемь б҃ии соудъ на немь бы(с) братнѩ ради оубииства (μετῆλϑεν) ГА XIIIXIV, 25б; ѥще же и пасхоу такоу створи, ˫акоже не бы(с) ѡ(т) временъ Iс(с)а Навгина (οὐ γέγονεν) Там же, 110г; вшедъшю же ц(с)рви въ Костѩнтинь градъ, и празденьствоу бывшю (γενομένης) Там же, 246а; повѣдаше ˫ако в сии д҃нь оумреть Ростиславъ. ˫акоже и бы(с). ЛЛ 1377, 56 (1066); и ре(ч)... вѣси ли что хощеть быти дн(с)ь. Там же, 61 (1071); и сступишасѩ обои бы(с) брань люта. Там же, 85 об. (1096); се же [замирение] бы(с) исходѩщю лѣту •ʺƨ•х҃•д҃• Там же, 86 об. (1096); в се же лѣ(т). бы(с) знаменье. сто˫аше сл҃це в крузѣ. а посредѣ круга кр(с)ть Там же, 94 об. (1104); и на ту нощь бы(с) гро(м) и поторта мало. Там же, 105 (1147); и на третии д҃нь бы(с) мѩтежь великъ в гр(а)дѣ Володимери. Там же, 130 об. (1177); Того(ж). лѣ(т)... бы(с) крамола в Новѣгородѣ. выгнаша Василь˫а кнѩзѩ. Там же, 166 об. (1255); и бы(с) чюдо страшно. и тако движесѩ рака. Пр 1383, 56г; трусъ бы(с), ѥгда анг҃лъ ѡ(т)вали камень ѡ(т) дверии КТур XII сп. XIV, 31; аще ли... приключить(с) быти см҃рти. МПр XIV, 189 об.; въ едiн же ча(с) нощи внезапу бы(с) молва по гр(а)ду велiка. ЗЦ к. XIV, 92в; и повѣдаше нои ˫ако быти потопу и посмѣхахутьсѩ ѥму. Пал 1406, 51б; оувѣдахъ бо въ книгахъ ѥноха праведънаго. ˫ако много казни будеть на васъ. Там же, 117а; кто оубо можеть ˫аснѣ та всѩ бывша˫а чюдеса исписати. Там же, 136а; но б҃ъ не пустi тако тому быти. Там же, 193б; и бы(с) на тоу чь дожчь великъ велми. ЛИ ок. 1425, 132 об. (1148); поиде Дюрги... в Русь. и бы(с) моръ в кони(х) въ вси(х) вои(х) его. Там же, 168 об. (1154); ѡже ва Мьстиславъ почнеть звати на ѡбѣдъ то ту ваю ˫атье будеть. Там же, 193 об. (1170); копьем же изломившимсѩ. ˫ако ѡ(т) грома трѣсновение бы(с). Там же, 270 (1249); в ты же дни. свадба бы(с) оу Василка. кнѩзѩ. оу Володимерѣ городѣ. Там же, 283 (1261); потом же возворотисѩ... во сво˫а веже и тако бы(с) конѣць. Соудомирьскомоу взѩтью. Там же, 285 (1261);

прич. в роли с.:

начатъ просити ˫асти. и приимши брашьна възможе. исповѣда всѣмъ бывъшеѥ. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 50б;

||=наступить, настать (о времени года, суток и т. п.):

таче бысть вечеръ и повелѣ пѣти вечерънюю. СкБГ XII, 11а; и многашьды слышаша цр҃квьнии строителе. вънегда бо годъ боуд˫аше заоутрьнюмоу пѣнию. ЖФП XII, 45в; оутроу же бывшю ѡ(т)вьрзъше гробъ... не ѡбрѣтоша те(л)сѣ ѥго тоу. ПНЧ 1296, 160 об.; ве(ч)ръ нощь хощеть быти Парем 1348, 51 (приписка); и ре(ч) [Глеб] ѥму. [волхву] то вѣси ли что ɤтро хощеть быти. ЛЛ 1377, 61 (1071); и ˫ако бы(с) полунощи. и вставъ Бонѩкъ ѡ(т)ѣха ѡ(т) вои. и поча выти волчьскы Там же, 91 (1097); i створиша бракъ. i привѣдоша ми жену. и бывшю вечеру. i хотѣша мѩ ||=положити СбПаис XIV/XV, 162 об. — 163; и сп(с)тисѩ в хотѩщемъ быти вѣцѣ. (εἰς τὸν μέλλοντα ὑπέρχεσϑαι αἰῶνα) ЖВИ XIVXV, 103г; вѣснѣ же бывши и ѣхаша Лѩховѣ воевать. ЛИ ок. 1425, 249 об. (1213).

4. В соч. с предл. отъ. Исходить от кого-л., чего-л., происходить, появляться, возникать:

Вьсѩ бо благодѣть отъ б҃а ѥсть. Изб 1076, 259 об.; и се бо видѣ на срачици ѥго кръвь соущю. ѡ(т) въгрызени˫а желѣза ЖФП XII, 30в; повѣжь ми ѡ(т)коудоу ѥсть сладость си въ брашьнѣ вашемь. Там же, 48в; велицѣ ѡ(т) того соущи пакости. (τυγχανούσης) ЖФСт XII, 100 об.; и ти по менаньдроу. ѡ(т) аг҃глъ миръ быти гл҃юще (ὑπὸ ἀγγέλων γεγεγῆσϑαι) КЕ XII, 253а; и бывшi(и) ѡ(т) сбора судъ. да пребываеть твердъ. i не разрушенъ КР 1284, 74б; и гл҃ше пакы. ˫ако стремлени˫а ѡ(т) изволени˫а соуть. (προαιρέσεων εἰσί) ПНЧ 1296, 18; повелениѥ же бы(с) ѡ(т) вѣликаго антони˫а. ПрЛ XIII, 14б; всѩкомоу чл҃вкоу полза ѥсть ѡ(т) страды. Там же, 136б; г҃и г҃и... ||=ѡ(т) тебе ѡцѣщениѥ ѥсть. СбЯр XIII, 141 об. — 142; и бѣды ˫аже бы(с) ѡ(т) нихъ имъ. ЛИ XIIIXIV, 96 (1224); зло же бы(с) ѥи ѡ(т) Сары (κακουμένης ὑπὸ τῆς Σάρρας) ГА XIIIXIV, 56б; ˫Ависѩ звѣзда на западѣ. и бѣ ѡ(т) не˫а луча не в зракъ чл҃вкмъ. ЛЛ 1377, 153 об. (1223); трети˫а˫а бо чаша [выпиваемая монахом] ѡ(т) бѣса есть. ИларПосл XI сп. XIV, 199; пагуба ѡ(т) б҃а есть. РПрМус сп. XIV, 11 об.; врѣдѣ ѥсть ѡ(т) истоваго грѣха. СбХл XIV, 106; не ѡ(т) землѩ бо ѥсть д҃ша ни въ землю входить. СбЧуд XIV, 292в; всѩка лжа ѡ(т) дь˫авола ѥсть. МПр XIV, 345 об.; обѣма тщета бѣ. отъ брата ПНЧ XIV, 32а; всѩ ˫аже в мирѣ. похоть пло(т)ска˫а... нѣ(с) ѡ(т) ѡт҃ца но ѡ(т) мира есть. (οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Πατρὸς... ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί) ЖВИ XIVXV, 49в; древнее. ѡ(т) ап(с)лъ сущее оученее. (ἐκ τῆς... κατιοῦσα διδαχῆς) Там же, 59г; и бывшюю ѡ(т) ц҃рѩ ненависть Там же, 106г; •е҃• въздухъ •ƨ• воды. ѡ(т)нюду же ѥсть снѣгъ ледъ голоть росы градъ Пал 1406, 2в; чл҃вкъ же не ѡ(т) землѩ ли ѥсть. не пра(х) ли и попелъ Там же, 26б; хвала и гордость. си бо всѩ быша ѡ(т) дь˫авола на ны. ЛИ ок. 1425, 203 об. (1174);

||=происходить, вести свой род, начало от кого-л., чего-л.:

отъ ˫а же родис˫а сии оканьныи ст҃опълкъ. и бысть отъ дъвою. (о)ц҃ю СкБГ XII, 8в; Садоукеи съказаѥми правьдьници. иже ѡ(т) рода оубо бѣша самарииска. КЕ XII, 252а; всѣмъ дѣтемъ сущимъ ||=ѡ(т) перьваго брака. КР 1284, 282аб; соущимъ ѡ(т) единоѩ кръве. Там же, 332б; вѣмы ˫ако ѡ(т) б҃а ѥсмы. (ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐσμέν) ПНЧ 1296, 88; начало же новыхъ ѥретикъ бы(с) ѡ(т) Симона волхва. (γέγονεν ἀπὸ Σίμωνος) ГА XIIIXIV, 156в; быша же Радимичи ѡ(т) рода Лѩховъ. ЛЛ 1377, 27 (984); тѣмже Хвалиси и Болгаре суть ѡ(т) дочерю Лютову. иже зачаста ѡ(т) ѡц҃а своего. Там же, 77 об. (1096); Ст҃ополкъ же посади в Володимери. Мстислава. иже бѣ ѥму ѡ(т) наложницѣ. Там же, 91 (1097); аще есте ѡ(т) б҃а то ˫авите ми (с). аще (л) есте ѡ(т) дь˫авола. то iди(т) ѡ(т) мене проклѩтиi. СбПаис XIV/XV, 159 об.; ˫ако не с(а)м сѩ створи(х) ни сам же ѡ(т) себе бы(х). (γεγένημαι) ЖВИ XIVXV, 66а; и тогда будуть ѡ(т) сѣмени твоѥго. мужи праведнии Пал 1406, 64а; бы(с) ѡ(т) племене аврамьлѩ прч(с)та˫а дв҃ца из не˫аже родисѩ х(с)ъ б҃ъ Там же, 68б; ѡ(т) корени вашего будеть лѣторасль. из не˫аже изидеть жезлъ правды ˫азыкомъ. Там же, 110в; тѣмь же Словѣньску ˫азыку оучитель есть Павелъ. ѡ(т) негоже ˫азыка и мы есме Русь. ЛИ ок. 1425, 11 об. (898); и мнози ѡ(т) тебе [Антония] чернорисци будуть. Там же, 58 об. (1051);

||=быть родом откуда-л.:

нѣкто срѣбролюбець. именемь астерии. сь же бѣ ѡ(т) рима. (ᾗν ἀπὸ τῆς ῥώμης) ПНЧ 1296, 80; Ст҃а˫а мч҃ца софи˫а. съ трьми своими дщерми. бы(с) ѡ(т) итали˫а блiзъ рима. ПрЛ XIII, 17в; ѡ(т) коѥ˫а еси страны ѡч҃е. и тъ ре(ч) ѡ(т) ѥгюпта. Там же, 141б; Тъ ст҃ыи вадимъ бѣ ѡ(т) пьрсъ ѡ(т) гра(д) вифлапата. рода б҃ата. Пр 1383, 35а; Тъ бѣ ѡ(т) критьскаго острова Там же, 135г.

5. Стать кем-л., чем-л. или каким-л.:

и начатъ расти [усохшая нога] донде же бысть ˫ако и дроуга˫а СкБГ XII, 21в; да не въ вс˫а вънидѣть злоѥ. и законъ пр˫амо безакониѥ боудеть. (τὸ ἄϑεσμον γένηται) ЖФСт XII, 66; и видимо не сыи прѣже. бысть послѣдь. (ὁρατὸν γέγονεν) КЕ XII, 277а; Меньши •в҃і҃• лѣ(т). ше(д)ши замужь. тогда бу(д)ть законна˫а жена. егда у мужа iсполънить •в҃і҃• лѣ(т) (γίνεται... γαμετή) КР 1284, 277в; аще ли не по закону твориши аще и свободь ѥсть рабъ бы(с). (ἂν ἐλεύϑερος ᾗς) ПНЧ 1296, 40; данi||лъ же вьрже гроудоу въ оуста ѥго. и бы(с) змии мьртвъ. ПрЛ XIII, 95аб; створи ѥго б҃ъ быти старѣишиноу манастырѣмъ. соущимъ ѡколо ѥроусалима. Там же, 132а; и тако ѡ(т) многаго гнѣва ˫ако и скотина бы(с) (ἀποκτηνωϑείς) ГА XIIIXIV, 160в; покопавшюсѩ [в купели] ѥмоу [больному], сдравоу быти. (ὑγιᾶναι) Там же, 203а; совлокутьсѩ [купающиеся в бане] и будуть нази. и ѡблѣютсѩ квасомъ оусни˫аны(мь). ЛЛ 1377, 3 об.; и помысли [купец] быти мнихъ. и разда˫а имѣнье своѥ требующи(м). Там же, 64 об. (1074); и посе(м) оудари и в око... и томъ часѣ бы(с) ˫ако и мертвъ. Там же, 88 (1097); разда(ѩ) бг(с)тво своѥ нищимъ и бы(с) черноризица. Пр 1383, 1г; и потомь оумре мужь мои. и быхъ вдова. Там же, 13в; мѩсо бы(с) на руцѣ ѥго хлѣбомь. Там же, 30а; ѥже бѣ горѣ бы(с) долѣ. (γέγονεν... γέγονε) СбЧуд XIV, 133а; испадше ѡ(т) б҃а. быхомъ подобьѥ скотьѥ. Там же, 284б; иже ѡ(т)вергъсѩ х(с)а. и бы(с) кумирожрець в селуни. Там же, 292а; ст҃ыи семеѡнъ посохомъ златымъ. оударив поуты и въ веригы. и быша ˫ако и прахъ. СбТр к. XIV, 190; и то рекъ [святой Георгий] тче мѩ в болноую ногɤ... и вредъна˫а нога цѣла бы(с). Там же, 207 об.; и рече г҃у рци. да камениѥ се хлѣби будуть. Пал 1406, 39а; и по˫а ю и приведе ю г(с)иничю своѥму и бы(с) ему жена Там же, 73б; о безумныи фараоне... нынѣ ||=за иосифовы кости тобѣ море гробъ бы(с). Там же, 125вг; и Б҃ъ разгна мьглу и бы(с) ˫асно. ЛИ ок. 1425, 167 об. (1153);

||=в соч. с предл. въ. Измениться, превратиться во что-л.:

нѣции же речениѥмь въ ѥв҃нглии слово въ плъть бы(с). тѣмь оутвержающесѩ ѡ(т)мещютсѩ създанию плъти. (σὰρξ ἐγένετο) КР 1284, 368а; всѩ горы и холми смѣрѩть(с). [по пророчеству] и буде(т) крива˫а в права˫а и остриi в пути гладкы. ИларСлЗак XI сп. XIV/XV, 166.

6. В безл. предлож. формы 3 л. гл. быти в соч. с инф. выражают модальн. знач. Можно:

и бѣ видѣти чюдо преславьно ˫ако ѩвис˫а ис колѣна нога мала акы младоу дѣтищю. СкБГ XII, 21в; бѣ видѣти сверѣпоую ѡноу силоу ѡгньноу. погашьшоу (ᾗν ἰδεῖν) ЖФСт XII, 152; и ина же [доказательства] тмами ѥсть обрѣсти не въ ѥдиномь токмо бж(с)твеномь писании. нъ и по всѩ д҃ни бывающими. (ἐστὶν εὑρεῖν) ПНЧ 1296, 37; издалеча цр҃кы видима, ˫ако снѣгъ на горѣ высоцѣ лежащь видѣти бѩше (ἐξεφαίνετο) ГА XIIIXIV, 125в; и се козелъ козии придѩше ѡ(т) запада на лици все˫а земьлѩ... и козлоу томоу рогъ видѣтi бѩше помежи ѡчью ѥмоу. (ἐϑεωρεῖτο) Там же, 170в; и бы(с) видѣти бл҃жнаго сего всема тѣлоу ѥго исъхшю (ᾗν ἰδεῖν) Там же, 249г; и бѩше си вѣдѣти радость на нб҃си и на земли. ЛЛ 1377, 40 об. (988); и поидоша полкове [половцев] аки борове. и не бѣ презрѣти ихъ. Там же, 94 (1103); Бы(с) знаменьѥ въ сл҃нци. въ •а҃• ча(с) д҃не бы(с) видѣти всѣ(м) люде(м). ѡстасѩ ѥго мало. акы мѣсѩць. долу рогома. Там же, 96 (1114); и та всѩ иссѣкоша... и бѣ видѣти стра(х) и трепетъ ˫ако на хр(с)ь˫аньскѣ родѣ. Там же, 161 об. (1237); и бѩше видѣти дѣло стыдно и велми страшно. Там же, 170 (1263); ˫Ако же кого аще не болѩть старѣишии оуди тѣла, томоу ча˫ати ѥсть борзо излѣчень˫а. Пч к. XIV, 3; i видѣхо(м) езеро полно змии. ˫ако (ж) бѩше не видѣ(т) воды по(д) ним. СбПаис XIV/XV, 154; оумираѥмъ вси. и нѣ(с) никому ѡ(т) чл҃вкъ чашу сию минути. (οὐκ ἔστι... παραδραμεῖν) ЖВИ XIVXV, 34а; вода ˫аже подъ неб҃смь подъ нею же не бѣ видѣти землѩ. Пал 1406, 4г; ѡвчюхъ Ст҃ополчь держа ножь... и перерѣз ему лице. и бѩше знати рану ту на лици ему. ЛИ ок. 1425, 89 об. (1097); и ту бѣ видити ломъ. копииныи. и звукъ ѡружьиныи Там же, 204 (1174);

||=нужно, должно; следует, предстоит:

а про коуны. чимь то ми сѩ было вамъ платити. Гр до 1270 (новг.); да аще ти ѥсть оумрети за вѣроу съ хрь(с)ть˫аны. велико ти боудеть. (ἔστι σοι ἀποϑανεῖν) ПНЧ 1296, 144; си бра(т)ѥ всемъ ѥсть ѡ(т)вѣщавати за дѣла. помышлени˫а и словеса. ПрЛ XIII, 122б; и съкры ˫а въ полостьници. близъ шатра. въ немь же бе имъ пити. ЛН XIIIXIV, 89 об. (1218); О великоѥ бра(т)ѥ чю(д). съвади оканьныи ди˫аволъ. къгда бѩше брани быти на поганы˫а. тъгда сѩ начѩша бити межи собою. Там же, 90 об. (1218); но оуже бѩше б҃ию гнѣвоу не противитисѩ. Там же, 121 об. (1238); ащ(е) поѣхати будѩше Ѡбърину. не дадѩше въпрѩчи конѩ. ни вола. ЛЛ 1377, 4 об.; Ѥже было творити ѡтроку моему то са(м) ѥсмь створилъ дѣла. Там же, 83 (1096); и взложити было на Б҃а мщеньѥ своѥ Там же, 90 об. (1097); приехати ми было оу литву. и то есмь исправилъ. приехалъ есмь оу литву. Гр 1386 (4, смол.); Аще кто ѡклевещеть друга своѥго. да тепеть(с). и да. иметь ѥже было ѡному ||=при˫ати. ЗС XIV, 34 об. — 35; ѥсть намъ ѡ(т) сановита лица обличенымъ быти. СбЧуд XIV, 133а; тѣ(м) же ѥсть хитры˫а врача пытати. а не ласкавцѩ. ПНЧ XIV, 152а; и кде бѩше ити [кораблю] тамо вѣтръ тихъ помогаше. СбТр к. XIV, 181; сего бо не оутаи г(с)ь ѡ(т) исака. ˫ако бѣ ему [Христу] родитисѩ ѡ(т) прч(с)тоѣ м҃рьѣ Пал 1406, 75а; аще възнесетьсѩ врагъ твои не завиди ѥму. понеже всѩкои плоти оумрети ѥсть. Там же, 116а; порадовасѩ сотона. мнѩ ˫ако изгыбнути бѣ роду члвч(с)кому. Там же, 177б; бѣ бо преже въпрошалъ волъхвовъ кудесникъ. ѡ(т) чего ми есть оумьрети. ЛИ ок. 1425, 15 (912); Петръ же тѣмь печаленъ бѩше велми. ѡже ему бѩше ѡпѩ||ть в городъ поѣхати. Там же, 166 об. — 167 (1152); идоущоу емоу по ровни. Данилови же и Василкови. съехати бѣ со высокихъ горъ. Там же, 260 (1231).

II. Как вспомогательный гл.
1.Употребляется в качестве связки. В соч. с имен. п. с.:

оузда коневи правитель ѥсть Изб 1076, 2; сльзы бо соуть даръ б҃жии. Там же, 36 об.; а ѡдежа ѥго бѣ свита влас˫ана остра на ||=тѣлѣ ЖФП XII, 4243; Свобода есть удобьство. i пространьство естьствьное. КР 1284, 314а; иѡсифъ же бе въ вифлѣѡмѣ. дрѣводѣлѩ. ПрЛ XIII, 107а; а вы плотници соуще. а приставимъ вы хоромъ роубити. ЛН XIIIXIV, 1 (1016); не чл҃вкъ ѥсть, но скотина. ГА XIIIXIV, 58а; ха оубо бы(с) плѣньникомъ надежа мьсти. Там же, 84в; невѣрнымъ бо вѣра х(р)е˫аньска оуродьство есть. ЛЛ 1377, 18 об. (955); бѣ тѣло ѥго ˫адь псо(м). и вороно(м). Там же, 168 (1262); оц҃ь ѥго. хлѣбныи печець сыи. Пр 1383, 87в; начатокъ есть плодъносию цвѣтъ. ИларПосл XI сп. XIV, 198; весна оубо ѥсть красна˫а вѣра Х(с)ва КТур XII сп. XIV, 21; Ст҃ы˫а бо книгы всему добру скровище ѥсть. СбСоф к. XIV, 110б; азъ бо червь есмь а не чл҃вкъ. СбТр к. XIV, 198; прилѣплѩ||˫аисѩ любодѣицѣ ѥдiно тѣло ѥсть, а прилѣплѩ˫аисѩ г(с)ви ѥдинъ д҃хъ ѥсть. (ἐστιν) Пч к. XIV, 99 об.; зависть есть д҃шевна˫а секира. (εἶναι) Там же, 106; Старець любодѣи видима˫а сотона ѥсть. Мен к. XIV, 183 об.; гл҃ть бо г҃ь ап(с)лмъ. вы ѥсте соль миру СбТ XIV/XV, 126 об.; нам бо ѥ||же жити с х(с)ъ ѥсть. ѥже оумрети ѥго ра(д). приѡбрѣтеньѥ велико. (Χριστός ἐστι) ЖВИ XIVXV, 88аб; въздушнымъ оубо водамъ нача||ло ѥсть источникъ. грѣѥмо лучею сл҃нчною Пал 1406, 6бв; см҃рть бо мужю правдивɤ покои ѥсть. Там же, 193а; и рекоша ему ты еси козелъ. а ѡнъ ѡвенъ. ЛИ ок. 1425, 98 об. (1110); началникъ же оубиицамъ. бы(с) Петръ Кучьковъ. Там же, 207 (1175); щитѣ же ихъ ˫ако зарѩ бѣ. Там же, 273 (1251); ѡни же рекоша Холмъ емоу. имѩ есть. Там же, 281 (1259); ѡн же бѩше Проусинъ родомъ. а дроугии бѩшеть дворныи его слоуга. Там же, 294 об. (1281);

||=в соч. с вин. п. с. и инф. Представлять собой, значить, означать:

что ѥсть ѡ(т)сѣщи во всемь хотѣниѥ... Отъсѣщи хотѣниѥ ѥсть. ѥже не взискати вещи имоущюю покои плъ||ти (τὸ κόψαι τό ϑέλημά ἐστι) ПНЧ 1296, 4949 об.;

||=в соч. с пр. и неличн. мест.:

привезоша •г҃• возы. пълъны соуще къръчагъ съ винъмь. ЖФП XII, 51в; бѣ бо море тихо вельми и бѣло. ЧудН XII, 69а; ст҃ъ ст҃ъ ст҃ъ ѥси б҃е. СбТр XII/XIII, 34; Съ женами мытисѩ безаконьно iесть. КР 1284, 82б; бѣ бо мѣсто то камѩнисто. ЛН XIIIXIV, 98 об. (1224); не хлѣбомь ѥдинѣмь точью живъ боудеть чл҃вкъ (ζήσετα) ГА XIIIXIV, 62в; ѥсть бо медоносна и виноносна страна та (ἔστι... μελιτοφόρος καὶ ἀρωματοφόρος) Там же, 117а; вси абьѥ плоди бл҃гооуханьни соуть и ароматъѡбразни. (εὐωδέστατοί εἰσι καὶ ἀρωματώδεις) Там же, 117б; люба ми есть рѣчь ваша. ЛЛ 1377, 15 (945); бѣ же Мьстиславъ. дебелъ тѣломь. черменъ лице(м). Там же, 51 (1036); ˫Ан же испытавъ чь˫а еста смерда. Там же, 59 (1071); безаконьно бо ѥсть тако свѣдительство. РПрМус сп. XIV, 2; пресвѣтла бо бѣ нощь луною. СбЧуд XIV, 66б; сусана бѩше молода зѣло. и добра образомь. МПр XIV, 40; Страшно е҃., ча(д), впасти въ гнѣвъ б҃ии. СВл XIII сп. к. XIV, 5; рече же емоу оц҃ьего. чадо всѩ мо˫а тво˫а суть. СбТр к. XIV, 4; Чл҃вци подобни соуть ѡблакомъ... воздɤхомъ носими (ἐοίκασι) Пч к. XIV, 75; на добродѣтель ведущии путь жестокъ нѣкакъ ѥсть и ѡстръ (τραχεῖα... ἐστι καὶ ἀνάντης) ЖВИ XIVXV, 2а; тма бо бѩше несвѣтла и мрачна (ᾗν ἀφεγγὲς καὶ ζοφερόν) Там же, 112б; и ризы ѥго быша бѣлы ˫ако свѣтъ. Пал 1406, 47г; бѣ бо конь под нимь дивлению подобенъ. ЛИ ок. 1425, 273 (1252); знои бѣ великъ. д҃не того Там же, 273 об. (1252);

||=в соч. с пр. в сравн. степ.:

и вълны быша выше кораблѩ. ЧудН XII, 69а; чюжеѥ бо горчаѥ ѥсть плевела. (πικρότερον ἐστί) ПНЧ 1296, 73; вышии бы(с) и горжии всѣ(х) ц(с)рь б҃атьствомь и славою. (ὑπέρτερος ᾗν καὶ περιφανέστερος) ГА XIIIXIV, 92г; луче ѥсть блг(с)вние неже клѩтва. Ев 1362, 253 об. (запись); лоуче ѥсть съ дь˫аволомь бесѣдовати паче. неже ли съ женою бестоудьною. и блоудьною. (κρεῖττλν ἐστι) ПНЧ XIV, 36а; Всѩко˫а злобы поуще ласканьѥ. Пч. к. XIV, 41; Оуне ти ѥсть разграбленоу быти, нежели стѩжани˫а срамъна˫а приѡбрѣсти. Там же, 44 об.; сл҃нце темны˫а нощи краснѣе есть и свѣтозарнѣе. (ἐστι... λαμπρότερος καὶ διαυγέστερος) ЖВИ XIVXV, 92б;

||=в соч. с прич. действ. наст.:

колико ѥсть нынѣ ѡ(т) зимы скрогчюще зоубы. (εἰσίν... τρύζοντες) ПНЧ 1296, 77 об.; ˫ако Зевесь ѥсть дождю˫аи (ἐστιν ὁ ὕων) ГА XIIIXIV, 43г; ѡ(т) велiчьстви˫а ѥго вси людьѥ и колѣна и ˫азыци бѩхоу трепещюще и бо˫ащесѩ (ᾗσαν τρέμοντες καὶ φοβούμενοι) Там же, 121в; и бѩху ловѩща звѣрь ЛЛ 1377, 4; и присташа подъ Боричевымъ в лодьи. бѣ бо тогда вода текущи. въздолѣ горы Киевьски˫а. Там же, 15 (945); ѡпустѣша села наша и городи наши. быхо(м) бѣгаючи пре(д) врагы нашими. Там же, 74 (1093); аже холопъ. бѣга˫а будеть добудеть. товара. то г(с)ну долгъ г(с)ну же и товаръ. РПрМус сп. XIV, 21 об.; и бѣхъ стрегыи ѥго акы рысь козлища. Пал 1406, 139а; акы огнь бо попалѩ˫а ѥсть Там же, 148в; и пр(и)ѣxa на мѣсто идеже бѩху лежаще кости его [коня] голы. ЛИ ок. 1425, 15 об. (912); моужа хитра. именемь Алексоу. иже бѩше при ѡц҃ѣ его многы городы роубѩ. Там же, 291 (1276);

||=в соч. с прич. страд. наст.:

и б˫аше чло||вѣкъ вышегородѣ... зовомъ. же б˫аше жьданъ по мирьскоуоумоу. а въ хрьщении никола. СкБГ XII, 21аб; и стр(с)тию ˫аростьною ѡдержимъ бывъ. КР 1284, 176в; ˫ако листъ вѣтромъ гонимъ ѥсть. ПНЧ 1296, 130 об.; идеже грѣховнии козлищи пасоми соуть. СбЯр XIII, 100; на искоусъ терпѣнию бѣсъ посылаѥмъ ѥсть? (ἀποστέλλεται) ГА XIIIXIV, 58г; а д҃ша мо˫а пре(ж) стра(с) i поношен(м) бодома бы(с) КТур XII сп. XIV, 37; i быхъ давимъ ѡ(т)ча˫аньѥмь. КТурКан XII сп. XIV, 223 об.; но ты [жена]... буди обла(д)ѥма мужемь рабѡтающи ему. в послушаньи i в покореньи. МПр XIV, 230; въ вода(х) потаплѩемы соуть. СбСоф к. XIV, 12;

||=в соч. с прич. страд. прош.:

хлѣбомъ же тѣмъ издрѣзаномъ соущемъ. ЖФП XII, 51г; и се обрѣтесѩ тоу жаба. ˫акоже тои варенѣ быти въ таковѣи водѣ. Там же, 52г; а за медъ ѡже боудоуть бчелы. не лажены. то •і҃• кунъ. РПр сп. 1280, 624в; камень же плоскъ приваленъ бѣ прѣдъ пещероу. ПрЛ XIII, 64а; въ истиноу оч҃е ѥсмь ѡбладанъ ѡ(т) д҃ха любодѣинаго. Там же, 142г; тлѣньнымь златомь и сребромь искоуплени быхомъ ѡ(т) соуѥтнаго житиѩ КР 1284, 198в; ѥдинъ ѡ(т) дь˫акъ зараженъ бы(с) ѡ(т) грома ЛН XIIIXIV, 9 (1117); и попрана бы(с) ѡ(т) конь и снѣдена бы(с) псы. (κατεπατήϑη... κατεβρώϑη) ГА XIIIXIV, 117в; оуморенъ бы(с) своѥю женою ѡтравою. (ἀνῃρέϑη... φαρμάκῳ) Там же, 144в; суть дѣлани [идолы] руками в деревѣ. ЛЛ 1377, 26 об. (983); и привезоша [Василька] и на колѣ(х) ѡкована сущ(а) Там же, 88 (1097); внезапу оударенъ бы(с) подъ пазуху стрѣлою. Там же, 91 об. (1097); поручено же бы(с) ѥму стража морьска˫а. Там же, 169 (1263); и ѡ(т) воинъ ногами пханъ бы(с). Пр 1383, 28б; оухапленъ бы(с) нѣкии мнихъ змиѥю Там же, 110г; в сапогы желѣзны. съ гвоздьми остра обоувенъ бы(с). Там же, 129в; иде к рѣцѣ идеже бѣ к(о)раблець оуготованъ. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 15а; бѣ же нога ѥго ѥдина оу˫ата ѡ(т) колѣна. Там же, 46б; аже будеть росѣчена землѩ... то по верви искати въ собѣ татѩ. РПрМус сп. XIV, 14; си жена ˫ата ѥсть нынѣ въ прелюбодѣ˫аньи. МПр XIV, 41 об.; ѡполчену быти въ ѡружье ст҃го д҃ха. ЗЦ к. XIV, 43б; и д҃ша та злыми ѡбычаи погорблена сущи. (καταχωσϑεῖσα) ЖВИ XIVXV, 76б; и свѣтомь ѡси˫анъ быти бж(с)твены˫а и живоначалны˫а тр҃ца (περιλαμφϑῆναι) Там же, 79в; скровище мысли ѥго. обладано ѥсть врагомъ. Пал 1406, 116в; Том же лѣ(т) ведена бы(с) Ростиславна Ѡгафь˫а. за Ѡлга ЛИ ок. 1425, 187 об. (1165); и глава его [волхва] взотъчена бы(с) на колъ. Там же, 269 (1248); ѥже (иже, ˫аже) ѥсть (соуть) в относит. предлож. — то есть, что значит:

всемоу повиньни соуть ст҃ли не бдѩще ни стрегоуще винограда ѥже ѥсть цр҃кы. КН 1280, 508г; и бы(с) раздѣлениѥ, ѥже ѥсть расѣ˫аниѥ. сн҃мъ Ноѥвомъ ГА XIIIXIV, 37г; наре(ч)ныи Давиръ, ѥже ѥсть ст҃моу ст҃хъ. (τοῦτ’ ἔστι) Там же, 90а; ѡбрѣтохъ горчѣишю см҃рти женоу, ˫аже ѥсть ловитва и сѣть ср(д)чьна. (ἥτις ἐστί) Там же, 95в; древле Халде˫ане своѥго б҃а, ѥжь ѥсть огнь, чьтоуще всюдоу разносѩще (ὅπερ ἐστί) Там же, 248г; ѡ(т)вергъ... славу сию временьную. еже есть хужи паоучины. ПрП XIVXV (1), 26б; Въскр(с)нье еже есть совокупленье д҃ши с тѣломъ. ЖВИ XIVXV, 34б; и дх҃вны мечь ѥже ѥсть гл҃ъ б҃ии. (ἥ ἐστι) Там же, 71б; друга˫а оузриши нб҃са иже су(т) планиты. Пал 1406, 102г; сверзи ветшаную одежю. ѥже ѥсть невѣрьство. и обновисѩ ст҃мъ кр҃щниѥмь Там же, 126б.

2. В соч. с прич. на -лъ употребляется для образования сложных форм вр. в изъявит. накл., а также для образования сослагат. накл. в форме перфекта:

плътьскы на земли пожила ѥста [Борис и Глеб] въ чловѣчьствѣ. СкБГ XII, 16г; поидѣмъ съ свѣщами. звѣрь ли ѥ вълѣзлъ въ дворъ. ЧудН XII, 71а; въсоуѥ въшелъ ѥси въ повиновени˫а подвигы. ПНЧ 1296, 41; помѩни г҃и все стадо своѥ се˫а же ѥси събралъ во ѡградоу сию. СбЯр XIII, 60; и ты имъ выдавъ розбоиника. потомь кнѩжо шолъ еси оу розбоиникову клеть. товаръ еси розбоиниковъ. взѩлъ. Гр ок. 1300 (2, рижск.); а далече ѥсте шли. и вышли ѥсте акы рыбы на соухо. ЛН XIIIXIV, 85 (1216); а ˫а поилъ ѥсмь. коне тьхвѣрью. а ѥще волховомь напою. Там же, 100 об. (1224); и ре(ч) [князь]... везлъ ѥсмь былъ въ коробь˫ахъ. дары паволокы и овощь Там же, 104 (1228); приклонилъ ѥси бокы сво˫а къ женамъ... и далъ ѥси оукоръ славѣ своѥи оумерзилъ ѥси сѣмѩ своѥ и навелъ ѥси гнѣвъ на чада сво˫а. ГА XIIIXIV, 94г; ѡ(т)стоупилъ ѥсть сонъ ѡ(т) ѡчию моѥю Там же, 130а; ѱлъ ѥсмь павьимь перомь An 1307, 37 об. (приписка); и ре(ч) ц҃рь п(е)рклюкала мѩ еси Ѡльга. ЛЛ 1377, 17 об. (955); конь дики(х) своима рукама свѩзалъ ѥсмь. Там же, 82 об. (1096); послаша мужѣ свои гл҃ще к Ст҃ополку. что се зло створилъ ѥси в Русьстѣи земли. и вверглъ ѥси ножь в ны. чему ѥси слѣпилъ бра(т) свои. Там же, 88 об. (1097); и шелъ ѥси былъ на стры˫а своѥго на Михалка. Там же, 129 об. (1177); мнев же старець ˫ако сьнелъ ѥсть. львъ осла Пр 1383, 14г; и мы то(г). досмотрили и роздѣлили есмо. имъ. голое болото на полы. Гр 1398 (3, з.-р.); на полунощны˫а страны бѣжалъ ѥсть ст҃ыи глѣбъ. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 22б; поѡстрилъ еси оумъ купно и ˫азыкъ. ЖВИ XIVXV, 9г; пад(ь)ши(х) насъ вставилъ ѥси и заблужша˫а ѡбратилъ ѥси. плѣнны˫а избавилъ ѥси. ч(с)тною с҃на твоѥго вл(д)чнею кровью. Там же, 83а; Из устъ младенець съсущихъ свершилъ ѥси хвалу. Пал 1406, 197в; а сѩко еси волость мою погубилъ. а жита еси ѡколо города потравилъ. ЛИ ок. 1425, 165 (1152);

||=в форме плюсквамперфекта:

и вѣтвiѥ прѣклонило сѩ бѣ до землѩ. Изб 1076, 270; А тетеревиноу принесли ѥмоу бѩхоу на пиръ. КН 1280, 531; Въ кюпрьстѣмь острове. ˫али бѩхоу срачинина. сильна. ПрЛ XIII, 79в; жена дѣтищь роди... в чересла бѣ ѥму рыбии хвостъ прирослъ. ЛЛ 1377, 55 об. (1065); В лѣ(т) •ʺƨ• ѡ(т) •з҃• м(с)ца. ма˫а въ •ѳ҃і҃• Ѡгородилосѩ бѩшеть сл҃нце грозно. Там же, 171 об. (1299); почернѣл бо бѩше ѡ(т) сл(н)чнаго жжень˫а. обраслъ же влас(ы). ЖВИ XIVXV, 129г; i змиi бѩше великъ ѡбилъсѩ ѡколо еѩ ѡ(т) ногу i до главы. СбПаис XIV/XV, 154 об.; и обрѣте мѣсто и оуспе ту... сл҃нце бо зашло бѩше. Пал 1406, 77б; и сторожеви приѣхаша. ихже бѩхоуть послалѣ ˫азыка ловитъ. ЛИ ок. 1425, 223 об. (1185); в то же времѩ Половци. напилисѩ бѩхоуть коумыза. Там же, 226 об. (1185);

былъ в соч. с прич. на -лъ:

˫арославъ былъ оуставилъ. и [виновного] оубити. РПр сп. 1280, 624б; с҃нъ же ѥго [царя]... временемь же малъ, ѥдва былъ степень оунотьскыи въстоупилъ (ᾗν ἐπιβεβηκώς) ГА XIIIXIV, 237в;

||=в форме преждебудущего вр.:

Горе лѣнивумоу. искати во [так!] имать тъгда. иже будеть зълѣ изгоубилъ. (ἐδαπάνησεν) Изб 1076, 79 об.; Въдаи дъштерь и боудеши съвьршилъ дѣло велико. (ἔσῃ τετελεκώς) Там же, 159 об.; оже боудеть оуби||лъ. или въ свадѣ. или въ пироу ˫авлено. тъ тако ѥмоу платiти РПр сп. 1280, 616аб; а боудеть былъ кнѩжь конь. то платитi за нь •г҃• гр҃вны. Там же, 619в; по томь подобаѥть испытати ихъ. [поставляемых в священнический сан] ѡ вещехъ грѣховныхъ... ||=А или въ лживѣ послушьствѣ былъ боу(д)ть. или оубииство створилъ боудеть. КН 1280, 542бв; аще же без мѣры боудеть мучилъ его. или ѡтравлениѥмь оубилъ. или прежеглъ. ˫ако разбои створивыи мучитьсѩ. КР 1284, 329в; а што боудеть дѣдъ твои сильно дѣ˫алъ или иныи кнѩзь на новѣгородѣ. того ти не дѣѩти. Гр 13251327 (новг.); оже кто познаеть свое что будеть погу||били или оукрали оу него что... то не рчи се мое но иди на сводъ РПрМус сп. XIV, 77 об.; Пакы ли что будеть купилъ татебно на торгу конь или портъ или скотину. то вывести свободна мужа два. Там же, 8; По оукраинѣ аще воло||ве ходѩть то ли испасуть ниву или виноградъ... платить ѥже будеть испаслъ. ЗС XIV, 32 об. — 33; не оугасѩть свѣщѣ. юже будеть в(ъ)жеглъ клеветникъ. СбХл XIV, 102; Аще боудеть прилежалъ мыслью въ похоть женьскоу. не достоить. [причащаться] ПНЧ XIV, 198в; аще ли сего не створиши. то пакы въспѩть шелъ бɤдеши. СбТр к. XIV, 190 об.; или оутопилъ будеть д҃шю свою во мнози питьи ЗЦ к. XIV, 95г; аще ли будеть. ходила д҃ша та въ истинѣ. то с радостью оузрить аньг҃ла б҃и˫а. Пал 1406, 117а;

||=в сослагат. накл.:

аще быхъ видѣлъ лицѣ твоѥ анг҃льско оумьрлъ быхъ съ тобою. Парем 1271, 263; аще бо по дѣломъ своимъ приималъ бы чл҃вкъ. не было бы мира. ПНЧ 1296, 148; аще не бы сего камени цѣна велика была. тъ не бы да˫алъ •н҃• сребрьникъ на немь. ПрЛ XIII, 80в; аще не бы б҃ъ былъ въплощиисѩ пропинаѥмъ с нама. не бы сл҃нце лоуча сво˫а потаило. СбЯр XIII, 25 об.; аже бы ты оу своемь слове сто˫алъ. а нашю братию проводилъ бы. мы быхомъ не поминали того конѩ. Гр ок. 1300 (2, рижск.); аще бы кто добро дроугоу чинилъ. то добро бы было. ЛН XIIIXIV, 136 (1257); и заклалъ бы, аще не слоуга бы истергноулъ силою ножь из роукоу ѥго. (εἰ μή... ἀπέσπασεν) ГА XIIIXIV, 138а; аще бо бы перевозникъ Кии. то не бы ходилъ Цр҃югороду ЛЛ 1377, 4; ѡ(т)вѣщавше же болѩре рекше. аще бы лихъ законъ Гречьскии. то не бы баба тво˫а при˫ала Ѡльга. Там же, 37 об. (987); аще бы тогда свою волю створилъ. и Муромъ налѣзлъ. а Ростова бы не заималъ. Там же, 84 (1096); аще ти бы вина ка˫а была на нь ѡбличилъ бы и пре(д) нами. Там же, 88 об. (1097); аще имѣла быхове вѣтошь. възложила быховѣ на тѣло Пр 1383, 57а; аще бы б҃ъ пеклъсѩ ленивими. то былью бы повелѣлъ жито растити Там же, 132а; аще бы ты болѣлъ тѣломъ. а лѣчець всѩко бы тщаньѥ творилъ ицѣлити тѩ. ты же... ѡ(т)бѣглъ. ѥси строѥни˫а цѣлбы. моглъ ли бы и||злѣчити тѩ таковыи. СбЧуд XIV, 139бв; аще быхъ имѣлъ свою пшеницю. ѡ(т) чадъ своихъ вземъ далъ ти быхъ. ПНЧ XIV, 150а; аще бо бы ты не бы волкъ былъ, то и нынѣ бы(х) тебе проганѩлъ (εἰ μὴ ᾗς) Пч к. XIV, 69 об.; аще бы толико оума имѣлъ, колико рѣчи, толика бы ||=не молвилъ (εἰ... ἐφρόνεις, οὐκ ἂν... ἐλάλεις) Там же, 97 об. — 98; аще бы раба имѣлъ хитра. кротости ради не предал бы его. на •л҃• сребреницѣхъ ЗЦ к. XIV, 14в; аще бы не бы сице было. не бы к нему сладко же и непрестанно бесѣдовалъ. ЖВИ XIVXV, 81а; аже бы лиха хотѣлъ то что бы ми годно то же бы створилъ. ЛИ ок. 1425, 113 об. (1140).

3. Боудипусть будет (как пожелание чего-л.):

Не боуди роука тво˫а прострта на възѩтиѥ. Изб 1076, 135; г҃ь же боуди съ вами. ЖФП XII, 63в; боуди ѥмоу многа лѣ(т) Стих XIIXIII, 1 (запись); тъгда речеть б҃ъ къ намъ. по вѣрѣ вашеи боуди вамъ. СбТр XII/XIII, 24; та жо правда боуди смоленьскѣ въ ризѣ на готьскомь березе. Гр 1229, сп. D (смол.); и на мою выю боуди брѣмѩ грѣховъ твоихъ. чадо. ПрЛ XIII, 32в; не боуди ти о томъ печали. Там же, 128г; боуди дворъ ихъ поустъ и в селѣ ихъ не боуди ||=иже живеть. СбЯр XIII, 9 об. — 10; а которыи. попъ или дь˫аконъ четъ. а не застѣгаѥть всихъ застѣжекъ. [книги] буди проклѩ(т). Ев 1359, 165б (запись); и ре(ч) Ѡлегъ се буди м҃ти градомъ рускими. ЛЛ 1377, 8 (882); буди имѩ Г(с)не бл(с)вно в вѣкы. Там же, 74 об. (1093); а не буди ему ѡ(т) Б҃а мира оузрѣти на ѡно(м) свѣтѣ д҃ши ѥго. Там же, 84 об. (1096); да аще право гл҃еши Б҃ъ ти буди послу(х). Там же, 87 (1097); и анг҃лъ твои буди с тобою. Там же, 96 (1110); а Суздаль буди нама ѡбче. да кого всхотѩть. то имъ буди кнѩзь. Там же, 128 об. (1177); и мнишьскыи чинъ любита... и Б҃ъ мира буди с вама. Там же, 151 об. (1218); буди всѩкъ чл҃вкъ скоръ на послушаниѥ а медливъ на гл҃ани˫а. Пр 1383, 147г; Не буди ино на ср҃дци. А ино въ оусѣхъ. СбСоф к. XIV, 29в; буди тако по словеси вашему. СбТ XIV/XV, 137; проклѩтъ ты. боуди стонѩ и трѩсысѩ на земли. ЛИ ок. 1425, 254 (1226); ѡнем же рекшимъ. Б҃ь боуди помощникъ ти. Там же, 277 об. (1255); да боудипусть будет:

да буди блг(с)внье на васъ перво ѡ(т). Б҃а. а второе ѡ(т) Ст҃ы˫а Горы. ЛЛ 1377, 53 об. (1051); да буди межи нами кр(с)тъ сь. Там же, 91 (1097);

тако боудипусть так и будет:

оже поидоу [новгородци] на насъ тъ вы намъ помозите. и они [рижане] рекоша та(к) боуди. ЛН XIIIXIV, 104 об.; реклъ тако ѡбувшесѩ в теплѣ избѣ... приѣдите ко мнѣ. и ре(ч) Итларь тако буди. ЛЛ 1377, 76 (1095); ре(ч) кнѩзь Печенѣжьскыи Претичу. буди ми другъ. ѡнъ же ре(ч) тако будi. ЛИ ок. 1425, 26 об. (968);

не боуди тонет (как усиление отрицания, выраженного в предшествующей фразе):

согрѣшихо(м) казними ѥсмы. ˫ако створихо(м) тако и при˫ахо(м)... но да никтоже можеть рещи ˫ако ненавиди(т) на(с) Б҃ъ. не буди то. кого тако любить ˫акоже (ны) възлюбилъ е. ЛЛ 1377, 135 об. (1186); се же бл҃жныи сътвори не похоти ради телесны˫а. не буди то но закона ради ц(с)рьскаго и послушани˫а ра||ди оц҃а. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 1112;

да боудетьпусть будет (как пожелание чего-л.):

вол˫а б҃жи˫а да боудеть ЖФП XII, 62в; Аще ка˫а жена оставлѩѥть моужа... да боудеть проклѩта. (ἀνάϑεμα ἔστω) КЕ XII, 88б; рабъ. же без ведениѩ г҃на своѥго въ манастырь да не боудеть приѩтъ на пострижениѥ. КР 1284, 92в; аще же тать не имать ничто. да проданъ боудеть во оукраденаго мѣсто. (πραϑήτω) Там же, 259а; кто ѡ(т)стоупить ѡ(т) николы да боудеть проклѩтъ. ЛН XIIIXIV, 67 об. (1204); да не боудеть новыи търгъ новгородомъ. ни новгородъ тържькомъ. Там же, 83 (1215); да боудеть б҃ъ с ними на помощь. ГА XIIIXIV, 27в; да боудеть роука тво˫а на мнѣ, г(с)и (γενέστω) Там же, 85г; аще ли же кто... преступить се... и да будеть клѩтъ ѡ(т) Б҃а и ѡ(т) Перуна. ЛЛ 1377, 14 (945); и да будеть на мѣстѣ. семь блг(с)венье Ст҃ы˫а Горы. Там же, 53 (1051); да не будет в в [так!]) дому твоѥмь неправды. и... скорби Пр 1383, 10б; да не боудеть ти см҃рть ѡ(т) преслоушань˫а. (ἵνα μὴ γένηται) ПНЧ XIV, 37а; взлюбиши г҃а ѡ(т) все˫а д҃ша. и стр(а)хъ его да буде(т) в ср(д)ци твоемь. ЗЦ к. XIV, 76а; ап(с)лъ ||=павелъ гл҃ть да будеть слово ваше солью солено. СбТ XIV/XV, 126 об. — 127; ре(ч) б҃ъ. да будеть свѣтъ. на тверди нб҃снѣи. ѡсвѣща˫а землю... да будеть просвѣщениѥ на твьрди нб҃нѣи. свѣтити по земли. Пал 1406, 7в; да не боудеть славы тобѣ ни живота. ЛИ ок. 1425, 226 об. (1185).

Быти за (кем-л.) —
1) находиться в чьем-л. владении, распоряжении:

и посла къ ˫арославоу... река ѡ(т)стоуписѩ волока. и что есть новгородьскаго за тобою силою ѥси зашьлъ. ЛН XIIIXIV, 109 об. (1229); а да(л) есмь [село] Бориску Воръкову, аже iметь с҃ну моему которому служити, село буде(т) за нимь не iметь ли служити дѣтемъ моимъ, село отоiму(т). Гр ок. 1339 (2, моск.);

2) быть замужем:

Лини˫а, зѩти своѥго, сестра бо ѥго за нимь бѣ. ГА XIIIXIV, 209г; не послоушавъшима има. Данилови и Василкови. зане сестра бѣ ею. за Даниломъ. ЛИ ок. 1425, 273 об. (1252);

быти за (кого-л.) — выступать в качестве кого-л., замещать кого-л.:

брате хотѣлъ быхъ ехати на вежа Половѣцьки˫а. а ѡц҃и наши дале соуть. а иныхъ старѣишихъ нѣтъ. а мы боудева за старѣиша˫а. ЛИ ок. 1425, 232 об. (1190);

быти на (кого-л.) — действовать, выступать против кого-л.:

ѥгда никто же на нь быти можеть. (κατ’ αὐτοῦ γενέσϑαι) ПНЧ 1296, 164 об.; имѩше же [Давид] сильныхъ моужь •л҃з҃• таковы(х), ˫ако меньшемоу ихъ быти ѥмоу на •р҃•, вѩщьшю же ихъ противоу тысѩщи. (ποιεῖν πρὸς) ГА XIIIXIV, 84в; ѡ брани, бывшеи на ѡбщаго врага дь˫авола КТур XII сп. XIV, 50; о неюже пишеть iоанъ гл҃ѩ. ѡ(т) на(с) изидоша и на ны быша. СбЧуд XIV, 292а; аще кто перестоупить кр(с)тьное цѣлование на того. быти всимъ. ЛИ ок. 1425, 118 (1145); аже кто боуде(т) мнѣ золъ. то вамъ на того быти со мною. Там же, 134 (1148);

быти по (ком-л.) —
1) поддерживать кого-л., быть на чьей-л. стороне:

и послашасѩ к Ростовце(м). и к Суждалце(м). ˫авлѩюще и(м) свою ѡбиду. ѡни же словомъ суще по ни(х). а дѣломъ далече суще. ЛЛ 1377, 126 об. (1176);

2) быть после смерти кого-л.:

и по насъ соущеи чьрноризьци ЖФП XII, 26б; ничто же тебѣ печали ѥже по тебе боудеть. толико о своихъ грѣсѣхъ. не можеши мьртвъ лежа строитель быти живыимъ. СбТр XII/XIII, 13; а старому миру стоѩти. кнѩ(з) герденѩ. кнѩ(з) тыи(хъ) кто по не(м) буде(т). Гр 1264 (з.-р.); и оумре. и по немь бы(с) с҃нъ ѥго иванъ порфирогенитъ. КН 1280, 574в; сущи же по ни(х) преднѩ(г) не вѣдуще разума (οἱ... μετὰ ταῦτα... ἀγνοήσαντες) ЖВИ XIVXV, 116г;

быти подъ (кем-л.) — быть подвластным кому-л., быть в чьем-л. распоряжении:

повелѣваѥть бо соуща˫а подъ нимь мнихы. иконы въ рɤкахъ при˫ати. (ὑπ’ αὐτόν) ЖФСт XII, 117 об.; ѡ(т) посланиѩ ст҃го василиѩ. къ соущiмъ под нимь ѥп(с)пмъ. КР 1284, 190б; ѡ(т) градьскыхъ ѥп(с)пъ под ними же соуть манастыриѥ (ὑφ’ οὕς ἐστι) Там же, 223а; иже въ обьщемь житии сы. подъ оц҃и ѥсть. (ὑπὸ πατέρα ἐστί) ПНЧ 1296, 61 об.; и собѣ твориши пакость и сущимъ подъ тобою. Пр 1383, 93а; а што будеть вашеѣ державы под нами. а мы за то не стоимъ вамъ. Гр 1393 (1, ю.-р.); старѣишина же ту абиѥ събра всѩ суща˫а подъ нимъ древодѣлѩ. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 43б; по тѣмь бо городомъ. сѣдѩху кнѩзь˫а. подъ Ѡльго(м) суще. ЛИ ок. 1425, 12 (907);

быти подъ (чем-л.) — быть в каком-л. состоянии, быть подверженным чему-л.:

обаче i рабъ подъ страхъмь и ранами ѥсть. Изб 1076, 224 об.; лицѩ же х҃ва не вижю занѥ быти ми подъ ѡ(т)лоучениѥмь. (διὰ τὸ εἶναί με ὑπὸ ἀφορισμόν) КЕ XII, 248а; и сихъ оубивающе подъ запрѣщениемь соуть мирьстии КР 1284, 185в; повелѣ же ц(с)рь созвати всѩ премудры˫а... ѥлико же ихъ бѩше подъ ц(с)ртвомъ ѥго. (ᾗσαν ὑπὸ τὴν βασιλείαν) СбЧуд XIV, 132в; не можеть [человек] бес печали быти. понеже подъ пока˫аньемь есть. (ὑπὸ μετάνοιαν ἐστίν) ПНЧ XIV, 105в;

быти съ (кем-л.) —
1) быть на чьей-л. стороне:

Как ѡт҃ць нашь какъ ѡц҃и Ваши. были заѡдно... а мы такоже хочемъ с вами быти. Гр 1393 (1, ю.-р.); Гюргевичь же присласѩ Володимиру гл҃ѩ. по неволи есмь хр(с)тъ цѣловалъ къ Изѩславоу... нынѣ же всѩко с вама хочю быти ЛИ ок. 1425, 132 (1147);

2) состоять в любовной связи, сожительствовать; совершать половой акт:

съ своѥю женою бывше. достоить лѣсти въ ѡлтарь. ѡполосноувъшесѩ и еуа(г)ѥ цѣловати. КН 1280, 533 об.; аже хощеть тои. ночи быти с нею. и не дождавъ коуръ. и не поспавъ. нѣтоу грѣха. Там же, 536 об.; велѣлъ бѩше нѣкоторыи по(п) сн҃ви. аже сѩ не можешь оудьржати боуди съ-дною. Там же, 537 об.; никола красноу женоу имыи всѩкомоу быти с нею повелѣваше. (ταύτην... γῆμαι) КР 1284, 383а; и самого... ˫аша и женоу ѥго. и дщерь ѥго. и Добрына... повелѣ Володимеру быти с нею. [Рогнедою] пре(д) ѡц҃мь е˫а и мт҃рью. ЛЛ 1377, 99 об. (1128); и смотрѩста ѥ˫а оба старцѩ... и развратиста оумъ свѡи хотѣнии ѥ˫а быти с нею. МПр XIV, 39; и въстаста старцѩ и рекѡста. се двери затвориша(с). и никтѡ же не ви(д)ть. насъ. обѣщаи на сѩ и буди с нама. аще ли ни то послущьствуѥвѣ на тѩ ˫ако бѣ с нею оуноша. Там же, 39 об.; ре(ч) же абье жена... буди со мною в сию нощь токмо. и створи мѩ насладити(с) твое˫а доброты. ты же мое˫а насытисѩ красоты. (συγγενοῦ μοι) ЖВИ XIVXV, 110г.

♦♦=Быти въ божьѥи (вашеи, своѥи и т. п.) воли см. волѩ;
♦♦=быти въ винахъ см. вина;
♦♦=быти въ (чьей-л.) власти, быти подъ (чьей-л.) властью см. власть;
♦♦=быти (въ) възтързѣ см. възтъргъ;
♦♦=быти безъ вѣсти см. вѣсть;
♦♦=быти подъ данию см. дань;
♦♦=быти на дъвоѥдвурушничать, действовать двулично:

Андрѣеви же на двое боудоущоу. ѡвогда взывающоусѩ королевъ есмь. ѡвогда же Татарьскымь. держащоу неправдоу во ср(д)ци. ЛИ ок. 1425, 277 об. (1255);

♦♦=быти въ измѣрении см.
измѣрениѥ;
♦♦=быти въ (чьем-л.)
имени см.
имѩ;
♦♦=быти за моужьмь см.
♦♦=быти на пользоу см.
польза;
♦♦=быти на помощь см.
помощь;
♦♦=быти на потребоу см.
потреба;
♦♦=быти въ (чьих-л.)
роукахъ, въ (чьей-л.)
роуцѣ, быти подъ (чьей-л.)
роукою см.
роука;
♦♦=быти въ себѣприйти в себя, очнуться:

и поноуди [старец] ѥго [манихея] молитисѩ. и поноудивъ ѥго оуспи манихеи же въ себе бывъ в нощи тои (ἐν ἑαυτῷ γενόμενος) ПНЧ 1296, 97;

♦♦=быти собѣпоступать по своему усмотрению:

реша потъснисѩ к на(м). да выженемъ Ростиславича... иже ли не поидеши с нами то мы собѣ буде(м). а ты собѣ. и рѣхъ аще вы сѩ и гнѣвате не могу вы ˫а ити. ни кр(с)та переступити. ЛЛ 1377, 78а (1096);

♦♦=быти съ собе (съ себе)действовать сообща, заодно:

Въздвиже дь˫аволъ котору въ братьи... быста съ собе Ст҃ославъ со Всеволодомь. на Изѩслава. ЛЛ 1377, 61 об. (1072);

♦♦=быти на оуспѣхъ см.
оуспѣхъ;
♦♦=быти въ части (кого-л.) см.
часть;
♦♦=быти безъ числа см.
число;
♦♦=веремѩ ѥсть см.
веремѩ;
♦♦=времѩ есть см.
времѩ;
♦♦=въ доушоу живоу быти см.
доуша;
♦♦=въ правьдоу ѥсть, по правьдѣ ѥсть см.
правьда.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "быти" в других словарях:

  • бытиѥ — БЫТИ|Ѥ (146), ˫А с. 1.Существование, жизнь: Вьсе наше ѥсть разно съ ||=анг҃лы. бытиѥ житиѥ и прѣмоудрость. Изб 1076, 230 об. 231; [еретик Фотий о боге] ни пѣрвѣiша всѣ˫а твари суща. но млада и нова. и начало бытию приѥмша. ѡ(т) плотьскаго… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • быти — Быть быти (32) 1. Существовать, находиться, пребывать: О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси! 10. О Руская землѣ! уже за шеломянемъ еси. 12. Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Плѣсньска, на болони бѣша дебрьски сани (дебрь Кисаню?)... 23 …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • бытиё-ум — сущ., кол во синонимов: 1 • бытие ум (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • бытиё — бытие/ и бытиё (2 с), Тв. бытие/м и бытиём, Пр. о бытии/ и о бытие/ …   Орфографический словарь русского языка

  • быти́йный — бытийный …   Русское словесное ударение

  • БЫТИЁ И ВРЕМЯ — основополагающая работа М. Хайдеггера, вышедшая в 1927 и с тех пор выдержавшая более двадцати изданий. Вся последующая проблематика хайдеггеровской философии явно содержится в этом труде. Центральный вопрос книги вопрос о смысле бытия. Интерес к… …   Философская энциклопедия

  • БЫТИЁ И НИЧТО — Опыт феноменологической онтологии произведение Ж.П. Сартра (1943, рус. пер. 2000), в котором систематически изложены основные положения атеистического экзистенциализма. Считая себя учеником Э. Гуссерля, Сартр пытается использовать феноменологию… …   Философская энциклопедия

  • бытиё-жизнь-ум — сущ., кол во синонимов: 1 • бытие жизнь ум (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • бытиё-знание — сущ., кол во синонимов: 1 • бытие знание (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • бытиё-страдание — сущ., кол во синонимов: 1 • бытие страдание (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»